Вкупната вредност на извозот на стоки од Македонија во периодот јануари-ноември 2016 година, изнесува над 4.3 милијарди долари и бележи пораст од 5,4 проценти во однос на истиот период од 2015 година, објави денеска Државниот завод за статистика.

Вредноста на увезената стока, пак, во периодот јануари-ноември лани изнесувала приближно  6 милијарди и 131 милион долари  што е за 5,2 процента повеќе во споредба со истиот период од 2015 година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари-ноември 2016 година, изнесува 97 милијарди, 569 милиони и 807 илјади денари, а покриеноста на увозот со извоз 71,3 проценти.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и облека.

Во увозот, пак, најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електричната енергија.

Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, во периодот јануари-ноември минатата година, Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Бугарија.